КОНКУРС СТАРТАПІВ

у сфері медицини та охорони здоров’я

Джерело інновацій

Подача заявок до // 01 вересня 2021

Зареєструвати проект

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ДЖЕРЕЛО ЕКСПО» (далі – Спілка) є добровільним об’єднанням фізичних та юридичних осіб, які провадять професійну діяльність в сфері співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом, основною метою якої не є одержання прибутку, утворюється і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.2. Спілка створена та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», цього Статуту та інших чинних нормативно-правових актів України.
1.3. Діяльність Спілки поширюється на всю територію України через створення відокремлених підрозділів. Спілка може мати всеукраїнський статус, що підтверджується в установленому законодавством порядку.
1.4. Спілка створена і діє на принципах:
• добровільності;
• самоврядності;
• вільного вибору території діяльності;
• рівності перед законом;
• відсутності майнового інтересу її членів;
• прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Спілка є непідприємницьким, недержавним та некомерційним товариством зі статусом юридичної особи, основною метою якого не є одержання прибутку. Доходи або майно (активи) Спілки не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Спілки, його посадових осіб, крім оплати праці і відрахувань на соціальні заходи та статутну діяльність Спілки.
Спілка згідно з положеннями Податкового кодексу України набуває статусу неприбуткової організації.
1.6. Спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним їй майном. Спілка не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів. Члени Спілки не відповідають за зобов’язаннями Спілки.
1.7. Спілка є юридичною особою, з моменту її державної реєстрації може мати самостійний баланс, печатку, штамп та символіку, зразки яких затверджуються у встановленому законодавством та цим Статутом порядку, а також рахунки в банківських установах, у тому числі валютні. Символіка Спілки (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор тощо) затверджується рішенням Президента Спілки.
1.8. Спілка, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, складати фінансову, податкову та статистичну звітність.
1.9. Статут Спілки викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особами, які брали участь у засіданні уповноваженого органу, або головою та секретарем уповноваженого органу (у разі прийняття такого рішення цим органом).
1.10. Найменування та назва Спілки:
• українською мовою:
– повне – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ДЖЕРЕЛО ЕКСПО»;
– скорочене – ГС «ДЖЕРЕЛО ЕКСПО»;
• англійською мовою
– повна – «JERELO EXPO»

СТАТТЯ 2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
2.1. Метою діяльності Спілки є координація господарської діяльності учасників спілки, підвищення їх конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, розвитку експортних компетенцій, промоції їх товарів, робіт та послуг за кордоном, надання допомоги в налагодженні співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом, а також захисту законних прав та інтересів членів Спілки.
2.2. Для досягнення поставленої мети Спілка діє в таких напрямах:
2.2.1. сприяє та заохочує розробку, введення в обіг, промоцію інновацій, в тому числі, але не обмежуючись у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів, здатних поліпшити методи профілактики, лікування, діагностики хвороб та захворювань, сприяє покращенню медичної допомоги та продовженню тривалості життя населення, підвищує якість охорони здоров’я.
2.2.2. сприяє формуванню привабливого інвестиційного іміджу України для іноземних компаній-експортерів, сприяє заохоченню нових інвестицій, активній участі українських компаній-виробників в міжнародних торгово-експортних заходах та виставках.
2.2.3. сприяє наданню всебічної підтримки членам Спілки, в тому числі допомоги у сфері експортно-імпортного обігу товарів і послуг, розвитку та впровадженні інновацій.
2.2.4. Здійснює координацію діяльності членів Спілки з метою впровадження професійних стандартів та норм професійної етики, підвищення рівня компетентності й професіоналізму та якості професійних послуг.
2.2.5. Представляє законні соціальні, економічні, правові, професійні інтереси членів Спілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, правоохоронних органах, інших державних органах, тощо, а також перед підприємствами, установами та організаціями.
2.2.6. Сприяє добровільному об’єднанню інтелектуальних та матеріальних ресурсів своїх членів для формування системи інформаційного забезпечення діяльності в сфері розвитку експортних компетенцій, зовнішньоекономічної діяльності.
2.2.7. Взаємодіє з іншими національними та міжнародними професійними організаціями спорідненого напрямку з питань налагодження співробітництва та партнерства між українським та закордонним бізнесом.
2.2.8. Вносить пропозиції в установленому законодавством порядку до законодавчих і регуляторних органів та органів влади й управління під час розробки законодавчих, підзаконних та правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності в Україні, питань оподаткування та інших пов’язаних питань.
2.2.9. Здійснює правовий захист своїх членів у відносинах з Державною Податковою Службою України, органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами з питань, які стосуються законних професійних інтересів членів Спілки.
2.2.10. Розробляє та впроваджує власні програми добровільної професійної сертифікації членів Спілки, що відповідають вимогам міжнародних стандартів та кращої світової практики.
2.2.11. Формує та реалізує систему постійного професійного розвитку членів Спілки.
2.2.12. Розробляє та впроваджує системи добровільного зовнішнього контролю за професійною діяльністю членів Спілки.
2.2.13. Організовує та здійснює на неприбутковій основі випуск періодичних видань (газет, журналів), навчальної, методичної та довідкової літератури, книг з питань статної діяльності Спілки.
2.2.14. Організовує в Україні і за кордоном професійні тренінги, конференції, громадські слухання, семінари, симпозіуми, ділові зустрічі, спрямовані на удосконалення професійних знань членів Спілки, а також проводить та фінансує стажування, практику та ділові поїздки за кордон.
2.2.15. Розробляє на основі узагальнення кращої практики науково обґрунтовані методики та рекомендації з питань статної діяльності організації.
2.2.16. Сприяє зміцненню зв’язків між економічними науками, освітою та практикою; розвитку і просуванню високоякісних навчальних програм в галузі зовнішньоекономічної діяльності; бере участь у навчальній та просвітницькій діяльності; сприяє обміну досвідом, у тому числі за кордоном.
2.2.17. Створює установи та організації із статусом юридичної особи, співпрацює з іншими установами та організаціями для досягнення статутних цілей Спілки, засновує (приймає участь) товариства, підприємства, діяльність яких відповідає меті (цілям) діяльності Спілки.
2.2.18. Розвиває міжнародне співробітництво, вступає в міжнародні професійні організації, бере участь у їх роботі, представляє в них законні інтереси своїх членів, створює спільні ради (комісії, комітети) з професійними організаціями інших країн.
2.2.19. Затверджує правила етичної поведінки своїх членів і постійно контролює їх дотримання.
2.3. Для здійснення своєї мети Спілка має право:
2.3.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
2.3.2. Звертатися в порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
2.3.3. Одержувати в порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
2.3.4. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Спілки та важливих питань державного і суспільного життя.
2.3.5. Вносити на розгляд регуляторів професійної діяльності у сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, Міністерства фінансів України, Державної Податкової Служби України та інших, проекти законодавчих актів, норм, стандартів та положень, що визначають особливості провадження цієї діяльності в Україні.
2.3.6. Проводити зібрання та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.
2.3.7. Здійснювати як в Україні, так і за її межами з підприємствами, організаціями, державними установами, а також окремими громадянами будь-які юридично значимі дії, правочини, укладати від свого імені договори, виступати від свого імені в судових органах, а також бути учасником будь-яких цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права відповідно до законодавства України.
2.3.8. Створювати на території України та за її межами юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) Спілки, володіти частками (акціями, паями) в статутному капіталі юридичних осіб, а також бути учасником (членом) інших громадських спілок, товариств, юридичних осіб, діяльність яких відповідає меті (цілям) Спілки.
2.3.9. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, а також мати веб-сторінку (сайт) або інші інформаційні ресурси в мережі Інтернет.
2.3.10. Брати участь у порядку, визначеному законодавством України, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
2.3.11. Організовувати та брати участь в національних та міжнародних виставках, конференціях, симпозіумах, конкурсах, пов’язаних з професійною діяльністю.
2.4. Спілка, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства), а також юридичні особи (товариства, підприємства), в яких Спілка володіє часткою (акціями, паями тощо) в статутному капіталі, можуть бути виконавцем державних замовлень, проектів міжнародної технічної допомоги, що фінансуються за рахунок грантів, відповідно до закону.
2.5. Спілка має всі права на створені та набуті нею на підставах, не заборонених чинним законодавством, об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема, захищені знаком «©» (копірайт), включаючи право на вибіркове чи повне відтворення, використання, розповсюдження через відповідні організації, а також право передавати дозвіл на відтворення або інше використання вищеназваних об’єктів іншим юридичним або фізичним особам.

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У СПІЛЦІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ
3.1. Спілка є відкритою для вступу до неї фізичних та юридичних осіб, що виявили бажання стати її членами у разі відповідності вимогам цього Статуту.
3.2. Членами Спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, та фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними, за умови, що ці особи поділяють мету (цілі) та напрями діяльності Спілки, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам п. 3.4 цього Статуту, прийняті до Спілки в порядку, встановленому цим Статутом, та своєчасно сплачують членські внески в порядку та розмірах, визначених керівними органами Спілки згідно з положеннями цього Статуту.
3.3. Зарахування до членів Спілки відбувається за заявою претендента відповідно до вимог Статуту та рішень керівних органів Спілки.
3.4. Зарахування члена Спілки здійснюється Загальними Зборами Спілки на підставі письмової заяви претендента на вступ до Спілки, що має встановлену форму. Рішення про прийом у члени Спілки ухвалюється не пізніше, ніж через 14 робочих днів з моменту надходження до Спілки письмової заяви претендента на вступ до Спілки. Претендент на вступ до Спілки має право бути присутнім на Загальних Зборах Спілки під час розгляду питання про його зарахування до членів Спілки.
3.5. У випадку ухвалення рішення про відмову щодо зарахування членом Спілки Загальні Збори Спілки зобов’язана письмово повідомити претенденту на вступ вичерпні причини відмови. У разі отримання відмови щодо набуття членства у Спілці претендент на вступ має право не раніше, ніж через 1 рік повторно подати письмову заяву про вступ до Спілки.
3.6. Претендент на вступ до Спілки вважається членом Спілки після ухвалення рішення Загальними Зборами Спілки про прийняття претендента до членів Спілки.
3.7. На підставі затверджених Загальними Зборами Спілки рішень Президент Спілки веде Реєстр членів Спілки, який розміщується у відкритому доступі на веб-сайті Спілки в мережі Інтернет і оновлюється не рідше одного разу на місяць.
3.8. Члени Спілки мають право:
3.8.1. на власний розсуд вийти з членів Спілки на підставі письмової заяви в порядку, встановленому цим Статутом;
3.8.2. вносити пропозиції для розгляду в керівних органах Спілки, пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання діяльності Спілки, з інших питань, пов’язаних із діяльністю Спілки;
3.8.3. брати участь у розробці проектів документів, що визначають основні напрями діяльності Спілки;
3.8.4. бути членами інших професійних громадських організацій;
3.8.5. брати участь в управлінні справами Спілки, у тому числі обирати та бути обраними до керівних органів Спілки в порядку, визначеному цим Статутом;
3.8.6. звертатися до Спілки стосовно захисту своїх законних професійних інтересів, отримувати допомогу Спілки у вирішенні питань, що належать до компетенції Спілки, у тому числі правову допомогу;
3.8.7. користуватися організаційною та консультативною підтримкою Спілки при розгляді у правоохоронних, судових та інших державних органах питань, які стосуються прав та законних інтересів членів Спілки;
3.8.8. звертатися із зауваженнями та пропозиціями стосовно усіх аспектів діяльності керівних органів Спілки;
3.8.9. висувати кандидатів до керівних органів Спілки;
3.8.10. заздалегідь отримувати повну та неупереджену інформацію щодо питань, які виносяться на голосування за їх участю;
3.8.11. голосувати особисто або за дорученням шляхом відкритого, таємного або електронного голосування відповідно до регламенту ухвалення рішень за цим Статутом;
3.8.12. вносити пропозиції щодо змін Статуту та інших нормативних актів Спілки;
3.8.13. брати участь в усіх заходах, що проводяться Спілкою;
3.8.14. ініціювати створення відокремлених підрозділів Спілки, зокрема, територіальних відділень Спілки, приєднуватися до територіального відділення Спілки за місцем проживання (реєстрації);
3.8.15. за наявності відповідних повноважень або доручень бути представниками інших членів Спілки на Загальних Зборах Спілки та/або виступати як представники Спілки;
3.8.16. мати інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями керівних органів Спілки.
3.9. Члени Спілки зобов’язані:
3.9.1. дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Спілки;
3.9.2. сприяти досягненню мети (цілей) Спілки, у тому числі шляхом реалізації напрямів діяльності Спілки, та виконувати ухвалені рішення керівних органів Спілки;
3.9.3. своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступні та членські внески в порядку, визначеному цим Статутом;
3.9.4. брати участь у заходах контролю Спілки під час розгляду звернень, скарг та заяв на дії членів Спілки; проводити заходи для усунення порушень або недоліків за результатами такого контролю;
3.9.5. надавати Спілці інформацію щодо своєї діяльності та змін у цій інформації у складі та в порядку, визначеному внутрішніми документами Спілки;
3.9.6. виконувати в повному обсязі взяті на себе зобов’язання стосовно Спілки;
3.9.7. відстоювати статутні положення Спілки та інтереси її членів, у тому числі в разі делегування до регуляторних органів або органів законодавчої та виконавчої влади;
3.9.8. виконувати вимоги Спілки щодо постійного професійного розвитку її членів;
3.9.9. виконувати інші обов’язки, передбачені вимогами чинного законодавства України, цього Статуту та рішеннями керівних органів Спілки.
3.10. Членство у Спілці припиняється у випадках:
• добровільного виходу зі складу її членів;
• виключення з членів Спілки.
3.11. Член Спілки має право в будь-який час добровільно вийти зі складу її членів. Для реалізації права на вихід член Спілки повинен подати письмову заяву встановленого зразка до Президента Спілки. Членство у Спілці в разі добровільного виходу зі складу її членів припиняється з моменту подання відповідної заяви. Протягом 10 календарних днів з моменту Президенту Спілки рішення про добровільний вихід зі складу членів Спілки, Президент Спілки вносить відповідні зміни про склад членів Спілки до Реєстру членів Спілки. Це не поширюється на фізичних осіб членів Спілки, обраних на керівні посади громадської Спілки. Членство в громадській Спілці зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника.
3.12. Член Спілки не має права на отримання в разі виходу зі Спілки частини її майна або компенсації вартості такого майна, у тому числі в межах вартості майна, що було передане членом Спілки у її власність (як вступний, членський та інші добровільні внески).
3.13. Протягом 10 календарних днів після ухвалення рішення про виключення з членів Спілки Президент Спілки повинен внести відповідні зміни в Реєстр членів Спілки. Інформація про виключення члена Спілки зі складу її членів розміщується на веб-сайті Спілки в мережі Інтернет та може розповсюджуватися відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.14. У разі припинення членства у Спілці особа має право повторно вступити до Спілки на умовах, передбачених Статутом Спілки.

СТАТТЯ 4. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ
4.1. Спілка самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру і може створювати у встановленому порядку свої відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи формуються за ініціативою членів Спілки з врахуванням їхніх професійних інтересів та місця проживання (реєстрації). Спілка може створювати відокремлені підрозділи, зокрема, секції, групи за напрямами професійної діяльності, клуби за професійними інтересами, експертні ради, міжвідомчі комісії, територіальні відділення тощо.
4.2. Відокремлений підрозділ може бути створений рішенням Президента Спілки. Спілка має право припиняти діяльність відокремлених підрозділів шляхом прийняття відповідного рішення Президентом Організації.
4.3. Відокремлені підрозділи діють відповідно до цього Статуту, положень, регламентів та інших внутрішніх документів Спілки.
4.4. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і легалізують свою діяльність відповідно до вимог законодавства.
4.5. Відокремлені підрозділи в межах своїх повноважень:
4.5.1. організовують та здійснюють виконання рішень керівних органів Спілки;
4.5.2. співпрацюють з відповідного рівня громадськими об’єднаннями або їх відокремленими підрозділами, профспілковими організаціями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування;
4.5.3. делегують своїх активістів до керівних органів Спілки, якщо таке делегування здійснюється дійсними членами Спілки, які входять до відокремленого підрозділу.

СТАТТЯ 5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ СПІЛКИ
5.1. До керівних органів Спілки належать:
5.1.1. Загальні Збори Спілки – вищий орган управління.
5.1.2. Президент Спілки – постійно діючий одноосібний орган управління.
Керівні органи Спілки здійснюють управління діяльністю Спілки відповідно до своїх повноважень, визначених цим Статутом та відповідними положеннями.
5.2. Вищим органом управління Спілки є Загальні Збори Спілки.
Загальні Збори Спілки скликається Президентом Спілки не рідше одного разу на 3 (три) роки. Позачергові Загальні Збори Спілки можуть бути скликані за ініціативою, Президента Спілки, на вимогу не менше 10% від загальної кількості членів Спілки. Президент Спілки повідомляє членів Спілки про скликання Загальних Зборів шляхом використання засобів зв’язку.
Час та місце проведення чергового Загальних Зборів Спілки, правила представництва від відокремлених підрозділів, фізичних та юридичних осіб членів Спілки та порядок обрання делегатів Загальних Зборів Спілки від членів юридичних осіб Спілки, проект порядку денного визначається Президентом Спілки не пізніше, ніж за 60 календарних днів до дати проведення Загальних Зборів.
Делегатами Загальних Зборів є делеговані фізичні особи – дійсні члени Спілки, делеговані представники юридичних осіб – дійсних членів Спілки.
5.3. Загальні Збори Спілки вважаються правомочними у разі присутності на ньому більшості від усіх членів та делегатів членів Загальних Зборів Спілки, які перебувають на обліку на день проведення Загальних Зборів. Кожний член Спілки має один голос.
5.4. Загальні збори приймають рішення простою більшістю голосів членів, які беруть участь у голосуванні. Рішення про внесення змін до Статуту, відчуження майна Спілки, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, саморозпуск чи реорганізацію приймається 3/4 голосів членів, які беруть участь у голосуванні, але не менше 75% загальної кількості членів. Якщо делегат письмово повідомив до початку Загальних Зборів про неможливість взяти особисту участь у Загальних Зборах, він має право голосувати з використанням засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення Загальних Зборів.
5.5. До виключних повноважень Загальних Зборів Спілки належить:
5.5.1. затвердження регламенту Загальних Зборів Спілки;
5.5.2. визначення основних стратегічних напрямів діяльності Спілки;
5.5.3. внесення змін до Статуту Спілки;
5.5.4. відчуження майна Спілки на суму, що перевищує п’ятдесят і більше відсотків майна Спілки;
5.5.5. обрання та відкликання Президента Спілки;
5.5.6. заслуховування та затвердження звітів перед членами Спілки Президента Спілки;
5.5.7. затвердження рішення щодо припинення діяльності Спілки шляхом саморозпуску або реорганізації.
5.6. Президент Спілки є постійно діючим одноосібним органом управління Спілки, який діє в період між Загальними Зборами Спілки та діє без доручення і має право представляти Спілку у відносинах з третіми особами та публічно висловлювати офіційну позицію Спілки.
Президент Спілки обирається Загальними Зборами Спілки на 3 (три) роки..
5.7. До повноважень Президента Спілки належить:
5.7.1. скликання Загальних Зборів Спілки, визначення часу та місця проведення Загальних Зборів Спілки, норми представництва від дійсних членів Спілки та порядок обрання делегатів Загальних Зборів Спілки від дійсних членів Спілки, формування порядку денного Загальних Зборів Спілки та винесення його на затвердження Загальних Зборів Спілки;
5.7.2. реалізація рішень Загальних Зборів Спілки на виконання мети (цілей) Спілки та захист інтересів всіх членів Спілки;
5.7.3. затвердження річної фінансової звітності Спілки;
5.7.4. здійснення контролю за дотриманням членами Спілки вимог законодавства та професійних стандартів, положень Статуту Спілки та внутрішніх документів Спілки;
5.7.5. затвердження рішень про створення відокремлених підрозділів Спілки на підставі рішень зборів цих відокремлених підрозділів, призначення їх керівників, координація діяльності відокремлених підрозділів Спілки та затвердження рішень про їх ліквідацію;
5.7.6. ухвалення рішень про зарахування кандидатів до членів Спілки;
5.7.7. ухвалення рішень про притягнення члена Спілки до відповідальності та рішень про припинення членства у Спілці;
5.7.8. встановлення на кожний поточний рік розмірів членських внесків та порядку їх сплати.
5.7.9. затвердження символіки та інших засобів індивідуалізації Спілки;
5.7.10. здійснення оперативного управління майном та коштами Спілки в межах повноважень, визначених цим Статутом, ухвалення рішень про заснування товариств, підприємств, установ, організацій зі статусом юридичної особи, які необхідні для реалізації статутної мети (цілей) Спілки, призначення та звільнення з посади їх керівників;
5.7.11. розгляд скарг, заяв та звернень членів Спілки;
5.7.12. ухвалення рішень про заснування для реалізації мети (цілей) Спілки засобів масової інформації;
5.7.13. ухвалення рішень про співпрацю з професійними організаціями інших країн та про вступ до міжнародних професійних організацій бухгалтерів та аудиторів;
5.7.14. здійснення загального керівництва Спілкою;
5.7.15. представлення Спілки у правовідносинах з державою та іншими особами, у тому числі з міжнародними професійними організаціями, та вчинення дій від імені Спілки без додаткового уповноваження;
5.7.16. забезпечення та організація виконання рішень Загальних Зборів Спілки;
5.7.17. здійснення функцій для забезпечення статутної діяльності Спілки, укладення правочинів, будь-яких договорів, контрактів та контроль за їх виконанням, підписання трудових та інших угод, видання наказів, довідок, доручень тощо, обов’язкових для працівників Виконавчої дирекції;
5.7.18. здійснення оперативного управління майном та коштами Спілки, відкриття поточних та інших рахунків у банківських установах, застосування права першого підпису фінансових та інших звітних документів Спілки;
5.7.19. надання довіреностей членам Спілки, її працівникам та іншим особам на здійснення від імені Спілки окремих повноважень в інтересах Спілки;
5.7.20. розгляд та вирішення інших питань, що стосуються діяльності Спілки, відповідно до положень цього Статуту.
5.7.21. розгляд інших питань, визначених цим Статутом, за винятком віднесених до виключних повноважень Загальних Зборів Спілки.
5.8. Президент Спілки виконує свої функції на громадських засадах, але в межах затвердженого кошторису може отримувати компенсацію витрат, пов’язаних з діяльністю Спілки.
5.9. Ухвалені Президентом Спілки рішення оформлюються протоколом. Протоколи підписує Президент, і ці документи зберігаються в порядку, визначеному внутрішніми документами Спілки.
Президент та звітує перед членами Спілки на Загальних Зборах Спілки про результати своєї роботи за період фактичної реалізації повноважень. Президент Спілки може бути переобраним на наступний термін.
5.10. Президент Спілки має право призначати заступника і видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.

Стаття 6. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ
6.1. Президент Спілки зобов’язаний звітувати перед членами Спілки на загальних зборах з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на нього повноважень та здійснення статутних завдань Спілки.
6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 днів з дня озвучування.
6.3. Президент організації має у 30 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Спілки щодо діяльності Президента Спілки та реалізації статутних завдань.
6.4. Президент Організації має забезпечити для членів Спілки вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
7.1. Члени спілки мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Спілки, Президента Спілки, або Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:
7.2. На дії, бездіяльність або рішення члена Спілки – первинна скарга подається до Президента Організації, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Загальних Зборів Організації, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки (його представника) який скаржиться, а також члена Спілки (його представника) дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
7.3. На дії, бездіяльність або рішення Президента Організації тощо – первинна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Спілки (його представника), який скаржиться, а також Президента Організації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
7.4. На дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Спілка може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.
8.2. Майно та кошти Спілки формуються за рахунок:
– благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
– внесків учасників;
– гуманітарної та технічної допомоги;
– грантів, що мають цільовий характер;
– коштів або майна, які надходять безоплатно;
– пасивних доходів;
– дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих фондів або у межах благодійної допомоги.
8.3. Спілка набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, учасниками або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.
8.4. Спілка має право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених Статутом Спілки.
8.5. Спілка є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності.
8.6. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених Статутом Спілки.
8.7. Доходи (прибутки) та активи Спілки або їх частини, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами Спілки та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Спілки, учасниками органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
10.2. Спілка у відповідності з своєю статутною метою та напрямками діяльності, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
10.3. Міжнародна діяльність Спілки здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
10.4. При здійсненні міжнародної діяльності Спілка користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
10.5. Спілка:
– організовує обмін делегаціями, сприяє організації за участю іноземних партнерів турнірів, змагань, конференцій, виставок, ярмарок, учбово-тренувальних зборів, семінарів, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
11.1. Внесення змін до Статуту/затвердження нової редакції Статуту затверджується рішенням Загальних Зборів Спілки.
11.2. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.
11.3. Про внесені зміни Спілка повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Спілки у встановленому законодавством порядку та строки.
12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО САМОРОЗПУСК ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Рішення про саморозпуск або реорганізацію Спілки приймається Загальними Зборами Спілки.
12.2. Під час прийняття рішення про саморозпуск Спілки, Загальні Збори створюють ліквідаційну комісію або обирають ліквідатора для проведення припинення Спілки як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Спілки після її ліквідації відповідно до Статуту.
12.3. У разі припинення Спілки у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
12.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Спілки про саморозпуск розпочинається припинення Спілки як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія/ліквідатор.
12.5. Реорганізація Спілки, здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Спілки, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Спілки її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
12.6. Спілка є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.